Co to jest zrównoważony rozwój?

Pexels Ylanite Koppens 796602

Zrównoważony rozwój to sformułowane w latach 80. XX wieku pojęcie z zakresu nauk społecznych, które odnosi się do środowiska, gospodarki i rozwoju społecznego. Oznacza ono zarządzanie zasobami, aby zapewnić wszystkim ludziom rezonans z ich otoczeniem i zapewnić ich przyszłą możliwość wykorzystywania wszystkich zasobów naturalnych przez wiele lat.

Co to jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to pojęcie, które oznacza szczególny rodzaj harmonijnego, pozytywnego, łagodnego rozwijania się i doganiania przekształceń. Termin zrównoważony rozwój został po raz pierwszy użyty w 1987 roku w Raporcie Brundtland, wypracowanym dla Światowej Organizacji Zdrowia.

Czy zainteresował Cię temat: Czy pellet jest lepszy od drewna? Porównanie.

Zrównoważony rozwój – definicja

Zrównoważony rozwój to pojęcie, które oznacza podejście do prowadzenia działalności wokół trzech filarów: środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Koncentruje się na potrzebie rozwiązywania problemów dotyczących dzisiejszych społeczeństw, pamiętając jednocześnie o konieczności zapewniania zaspokojenia potrzeb następnych pokoleń.

Trzy Pilar zrównoważonego rozwoju

Trzy pilar zrównoważonego rozwoju to:

  • Środowisko – różnorodność środowiskowa, wykorzystanie gospodarki obiegu zamkniętego i efektywne wykorzystanie energii.
  • Społeczeństwo – wszelkiego typu wsparcie i edukacja ludzi, integracja sił rynkowych i usługi.
  • Gospodarka – zapewnienie zdrowej infrastruktury i trwałych innowacji, alkazerację turystyczną i zrównoważoną gospodarkę przestrzenną.

Koncept zrównoważonego rozwoju

Koncept zrównoważonego rozwoju jest procesem ciągłej poprawy jakości życia, który można osiągnąć jedynie poprzez podniesienie jakości istniejącego środowiska naturalnego, zachowanie środków i zasobów oraz zwiększenie wykorzystania produktów i odpadów. Cele prowadzące do zrównoważonego rozwoju obejmują takie tematy, jak: edukacja i włączenie społeczne, globalne bezpieczeństwo, dobre gospodarowanie zasobami naturalnymi, wzrost i rozwój ekonomiczny oraz rozsądna gospodarka przestrzenna.

Efekty zrównoważonego rozwoju

Zastosowanie zrównoważonego rozwoju odgrywa ważną rolę w zapobieganiu zmianom klimatycznym, ochronie środowiska naturalnego, zachowaniu różnorodności biologicznej, łagodzeniu skutków ubóstwa i długów społecznych, a także w tworzeniu zdrowej i trwałej gospodarki. Poprzez wsparcie w dostosowaniu się do zmieniających się warunków środowiskowych, takich jak elastyczność i odporność na katastrofy, może przynieść wymierne skutki dla biznesu i ogólnego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Koncept zrównoważonego rozwoju ma na celu budowanie społeczeństw o udowodnionej jakości życia oraz zapobieganie nieodwracalnym szkodom w zasobach lokalnych i globalnych.